Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Berättelsen om profeten Salih (as)

En tid efter det att folket Ad utplånades och försvann levde ett annat folk som hette Thamud. Liksom människorna i Ad, var Thamud också starka, duktiga och rika. De byggde enorma byggnader på slätten och de högg ut vackra hus i bergen. De hade ett bördigt jordbruk som gav dem en hög skörd. Men trots allt det goda som de hade var de onda, högmodiga och de dyrkade avgudar.

Allah (swt) skickade profeten Salih (as) till Thamud. Han var själv en av folket Thamud. Profeten Salih (as) kallade sitt folk, Thamud till att dyrka Allah (swt) som är den enda gud som finns. Han bad dem tacka Allah för alla de goda saker som Han hade gett dem. Han uppmanade de rika att sluta vara elaka och att inte förtrycka de fattiga. Han bad dem att de skulle sluta med alla de onda saker som de gjorde.

I Koranen säger Allah swt, i sura 11, vers 61:

”Och till Thamud [sändes] deras broder Salih. Han sade: "Dyrka Allah, mitt folk! Ni har ingen gud utom Honom. Han skapade er av jord och Han lärde er att bruka den och där fick ni bygga och bo. Be Honom om förlåtelse för era synder och vänd ångerfulla åter till Honom. Min Herre är nära och hör [människans] bön." [Koranen 11:61]

Salih var respekterad av sitt folk Thamud innan han blev profet. Han var god, snäll och vis. Men när Salih (as) blev profet och kallade sitt folk till att dyrka Allah (swt) ville Thamud inte lyssna på honom. De ville följa sina fäder och förfäder och fortsätta dyrka samma avgudar som de hade dyrkat. De svarade honom:

"Du var en av oss och vi tyckte om dig och respekterade dig. Men du vill nu att vi ska dyrka Allah ensam och lämna våra gudar som våra fäder och förfäder dyrkade?"

Och Salih (as) undrade hur de kunde dyrka dessa avgudar som inte kunde göra någon nytta.

"De kan inte ge er något eller ta något från er. De kan inte göra någoting alls. Och de kan inte heller skada er", sade han.

Thamud folket accepterade inte att Salih (as) var en profet som Allah (swt) hade sänt till dem. De tvivlade på hans ord och trodde att han var förtrollad, och de ville att han skulle sluta med att be människorna att dyrka Allah.

Thamud vill se ett mirakel

Medan en del människor trodde Salih och accepterade att han var profet trodde de flesta inte på det han sade. Thamud var rädda att fler och fler skulle följa Salih och tro på Allah. Därför tänkte de göra något som skulle få Salih att sluta med sitt budskap så att ingen skulle tro på vad han sade.

De sade till honom att de ville se ett tecken från Allah för att tro på att han var en profet. De ville ha ett mirakel. Ett mirakel är att göra något så stort som ingen människa kan göra. Och de sade att om de såg ett mirakel skulle de då vara säkra på att det här var ett bevis på att han var Allahs profet. Då visade Allah (swt) dem det mirakel som de hade bett om. Allah skapade en hon-kamel som kom ut från berget. De blev förvånade av det som de såg.

Profeten Salih (as) sade till Thamud: Den här hon-kamelen är tecknet till er från Allah (swt). Salih sade också att han hade ett villkor som de måste uppfylla. Villkoret var att de skulle lämna hela vattenkällan till kamelen varannan dag. Kamelen behövde dricka mycket vatten, sade Salih (as). Den drack lika mycket vatten som alla andra kunde dricka. Så en dag skulle kamelen få dricka upp allt vatten från källan och dagen efter fick folket ha vattenkällan bara för sig själva. De gick med på Salihs vilkor. De fick då mjölka kamelen och få så mycket mjölk som de behövde för sig och för sina barn. Kamelens mjölk skulle aldrig ta slut, sade Salih till dem.

Allah gav Thamud folket detta mirakel för att testa dem, för att se om de lydde Hans order. Men trots allt det som de såg så var det bara en liten del av dem som trodde och de flesta fortsatte att inte tro på Allah. De vägrade överge sina avgudar. Salih (as) sade till dem att de skulle låta hon-kamelen röra sig fritt och beta var hon ville och lämna den i fred. Han varnade dem från att göra hon-kamelen illa annars skulle de få ett fruktansvärt straff från Allah (swt). Från den dagen levde hon-kamelen i fred bland människorna. Varannan dag kunde den dricka upp allt vatten och de fick hennes mjölk .

Straffet

Men de otrogna hatade Salih (as) och hon-kamelen. En grupp av dem gjorde upp en plan så småningom för att döda hon-kamelen. De lyssnade inte på profeten Salihs varning och de gjorde som de hade planerat och dödade hon-kamelen. De kom sedan till profeten Salih (as) och sade:

"Salih, om du verkligen är en profet så låt det straff som du hotade oss med att komma".

Då sade Salih (as) till dem:

"Ni har bara tre dagar kvar att leva, sedan kommer ni att drabbas av staffet"

De bara skrattade åt honom och ångrade aldrig det som de hade gjort. Allah befallde Salih att ta med sig de troende människorna och lämna staden. På den fjärde dagen drabbades Thamuds invånare av ett blixtnedslag från himlen och en jordbävning, som dödade dem alla. Bara Profeten Saleh(as) och hans följeslagare räddades.

 


(*) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna. För profeten Muhammed säger vi (saws).


© www.barnskolan.com